پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه 29 آبان 1398 19:57
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)