پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه 26 شهریور 1398 20:43
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)