پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنجشنبه 27 دی 1397 14:1
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)