پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه 30 تیر 1398 8:42
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)