پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه 29 آبان 1398 19:53
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
پیش نیازها
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"وظایف" لیست وجود ندارد.